Podmínky účasti v soutěži „Vánoční soutěž zoohit“

Podmínky účasti ve facebookové soutěži „Vánoční soutěž zoohit“

Podmínky účasti ve facebookové soutěži „Vánoční soutěž zoohit“

§ 1 Všeobecná ustanovení

 1. Pořadatelem soutěže „Vánoční soutěž zoohit“ (dále jen „Soutěž“) je zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 München (dále jen „Pořadatel“).
 2. Pořadatel prohlašuje, že Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, spravována ani spojena s žádnou třetí stranou vlastněnou společností Facebook (Meta). Facebook nenese za Soutěž žádnou odpovědnost. Veškeré dotazy, komentáře, stížnosti a reklamace týkající se Soutěže mají být směřovány na Pořadatele, nikoli na majitele nebo správce Facebooku.

§ 2 Doba trvání Soutěže

 1. Soutěž začíná 18. 12. ve 12:00 a končí 28. 12. ve 12:00 (dále jen „Doba trvání Soutěže“).
 2. Odpovědi na soutěžní úkol uvedený v § 4 odst. 2 Podmínek musí být uskutečněny v Době trvání Soutěže s tím, že se počítá datum, hodina a minuta zveřejnění komentáře se soutěžní odpovědí pod soutěžním příspěvkem na Facebooku.

§ 3 Podmínky účasti v soutěži

 1. Účast v Soutěži je dobrovolná a bezplatná.
 2. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s bydlištěm v České republice, které dosáhly plnoletosti a jsou plně svéprávné.
 3. Soutěž je organizována v České republice.
 4. Soutěže se můžete účastnit pouze svým jménem, tj. není dovoleno vytvářet účastnický profil a provádět soutěžní registrace v zastoupení třetích osob.
 5. Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci, členové řídících orgánů, zástupci Pořadatele a další třetí osoby, které se přímo podílejí na přípravě a realizaci Soutěže, osoby, které s výše uvedenými trvale spolupracují na jiném než pracovním základě, jejich nejbližší rodinní příslušníci, tj. příbuzní ve vzestupné a sestupné linii, sourozenci, manželé, rodiče manželů, osoby, které s nimi žijí ve vztahu obdobném vztahu manželskému, a osoby, které jsou k nim ve vztahu adoptivním.
 6. Účast v Soutěži a související poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Osoba, která se chce Soutěže zúčastnit (dále jen „Účastník“), je povinna:
  • a. seznámit se s Podmínkami Soutěže a souhlasit s nimi, jak je uvedeno v těchto Podmínkách účasti v Soutěži;
  • b. vzít na vědomí zásady ochrany osobních údajů Pořadatele, které jsou k dispozici na adrese https://www.zoohit.cz/info/about/podminky.
 7.  Soutěže se mohou zúčastnit osoby, které mají vlastní profil na Facebooku vytvořený a spravovaný v souladu s podmínkami Facebooku (dále jen „Uživatelský účet“) a připojení k internetu. Není dovoleno, aby se Účastník Soutěže účastnil prostřednictvím fiktivního Uživatelského účtu, tj. účtu, který je založen na jiných osobních údajích, než jsou skutečné osobní údaje fyzické osoby, která účet provozuje.

§ 4 Základní pravidla a průběh Soutěže

 1. Soutěž bude probíhat v příspěvku na Facebooku na účtu zoohit na Facebooku na adrese https://www.facebook.com/zoohit.cz/ (dále jen „Facebookový profil“).
 2. Úkolem Účastníka je lajknout příspěvek o Soutěži na facebookovém účtu zoohit, lajknout a sledovat facebookový účet zoohit a přidat komentář s odpovědí na otázku, co dává svému domácímu mazlíčku k Vánocům.
 3. Každý Účastník může vložit více než / jednu soutěžní odpověď, ale oceněna může být pouze jedna soutěžní odpověď Účastníka. Účastník se může Soutěže zúčastnit pouze z jednoho Uživatelského účtu, bez ohledu na to, kolik Uživatelských účtů na Facebooku má.
 4. Do Soutěže lze přihlásit pouze soutěžní odpovědi:
  • a. které se vztahují k Soutěži;
  • b. které jsou v souladu s ustanoveními uvedenými v těchto Podmínkách účasti;
  • c. k nimž má Účastník autorská práva;
  • d. které neobsahují ochranné známky, vyobrazení třetích stran, reklamní a propagační sdělení konkurenčních společností.
 5. Soutěžní odpovědi, které nebudou splňovat ustanovení uvedená v těchto Podmínkách účasti, budou z účasti vyloučeny.
 6. 6. Účastník Soutěže prohlašuje, že jím poskytnutá soutěžní odpověď neobsahuje žádný obsah, který by byl v rozporu s platnými právními předpisy nebo dobrými mravy, zejména že neporušuje práva třetích osob, včetně autorských práv, práva na vlastní vyobrazení, práva na soukromí; že nepodněcuje k násilí a nesnášenlivosti; neobsahuje žádný obsah, který by byl obtěžující, urážlivý, vulgární, obscénní, urážející city jiných osob, včetně náboženských; že nezobrazuje násilí nebo rasistický obsah, neporušuje právo na soukromí nebo je jinak nevhodný či propaguje obsah třetích stran.
 7. Výherce bude vylosován náhodně ze všech Účastníků.
 8. Výsledek Soutěže bude vyhlášen na Facebookovém profilu do 4 pracovních dnů ode dne ukončení Soutěže a výherci Soutěže (dále jen „Výherci“) o něm budou informováni přímo v soukromých zprávách na Facebooku, s čímž Účastník souhlasí.
 9. Za účelem potvrzení účasti v Soutěži a převzetí výhry by měl Výherce do 3 dnů od zveřejnění seznamu Výherců, resp. zaslání soukromé zprávy na Facebooku, kontaktovat Pořadatele prostřednictvím soukromé zprávy profilu zoohit a poskytnout mu informace nezbytné pro doručení výhry, jako je jméno a příjmení a přesná korespondenční adresa. Pokud Výherce nepotvrdí svou účast ve výše uvedeném termínu a formě nebo neuvede jméno a adresu pro doručení, čímž znemožní doručení výhry, nebo uvede nepravdivé údaje, ztrácí nárok na převzetí výhry a výhra zůstává ve vlastnictví Pořadatele.
 10. Doručení výher se uskuteční do 40 dnů.
 11. Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry z důvodu, že Výherce výhru neobdržel nebo uvedl nesprávné adresní údaje. V takovém případě zůstává výhra majetkem Pořadatele.
 12. Výhry, které zůstávají majetkem Pořadatele, může výběrová komise udělit dalším Účastníkům vybraným podle pokynů těchto Podmínek účasti.

§ 5 Výhra

 1. O výhře nelze vyjednávat ani ji měnit.
 2. Výhrou je hrnek, deštník, taška, zápisník a hračka a pamlsky pro domácího mazlíčka (dále jen „Výhra“).
 3. Každý Účastník může v této Soutěži vyhrát maximálně jednu cenu. Výherci v této Soutěži na Facebooku budou celkem 3.
 4. Výhra je nepřenosná na třetí osoby. Peněžní hodnotu Výhry nelze vyplatit ani vyměnit za jinou Výhru. Výherci nemají nárok na žádné zvláštní podmínky Výhry.
 5. V případě odstoupení Výherce od Výhry si Pořadatel vyhrazuje právo udělit Výhru jinému Účastníkovi určenému výběrovou komisí.

§ 6 Práva a povinnosti Pořadatele

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit Účastníky ze Soutěže, odstranit soutěžní odpověď z Facebookového profilu nebo zbavit Účastníky nároku na Výhru, pokud je jejich jednání v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy, poškozuje oprávněné zájmy třetích stran nebo je v rozporu s ustanoveními těchto Podmínek účasti, zejména pokud:
  • a. nejednají osobně, ale prostřednictvím třetích osob;
  • b. nejsou plnoletí;
  • c. jsou v souvislosti s jejich soutěžní odpovědí vznášeny nároky ze strany třetích osob, obzvláště pokud jde o zveřejnění podobizny osoby zachycené v soutěžní odpovědi nebo o porušení práv duševního vlastnictví.
 2. Za účelem vyjasnění pochybností ohledně účasti Účastníka v Soutěži může Pořadatel kontaktovat Účastníka prostřednictvím komunikačního kanálu určeného Účastníkem (např. prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku), s čímž Účastník souhlasí.
 3. Pořadatel neodpovídá za včasný přenos a zpracování informací způsobené provozem Facebooku, technickými problémy nebo jinými poruchami počítače, výpadkem internetového připojení nebo jinými poruchami technického charakteru.

§ 7 Ochrana osobních údajů

Jelikož jsou v rámci Soutěže shromažďovány osobní údaje Účastníků, budou tyto údaje určeny, zpracovány a použity pouze pro účely konání Soutěže a po jejím skončení budou vymazány. Účastník s tím výslovně souhlasí. Další informace o ochraně osobních údajů najdete zde: https://www.zoohit.cz/info/about/podminky.

§ 8 Stížnosti

 1. Každý Účastník má právo podat stížnost na průběh nebo výsledek Soutěže v průběhu Soutěže i po jejím skončení, nejpozději však do 14 dnů po skončení Soutěže (v případě stížnosti zaslané doporučeně je rozhodující datum poštovního razítka).
 2. Stížnosti se zasílají doporučeně s poznámkou „Competition Christmas zoohit – Complaint“ na adresu Pořadatele zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 München, s poznámkou v předmětu zprávy, a také soukromou zprávou na Facebooku, jejímž příjemcem je Facebookový profil zoohit.
 3. Stížnosti posoudí Pořadatel do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od jejich obdržení. O rozhodnutí Pořadatele bude Účastník informován e-mailem nebo doporučeným dopisem na adresu uvedenou ve stížnosti.
 4. Stížnost by měla obsahovat jméno a příjmení, adresu osoby, která stížnost podává, a podrobný popis příčin nebo důvodů stížnosti a zamýšlený způsob vyřízení stížnosti.

§ 9 Závěrečná ustanovení

 1. Podmínky účasti jsou k dispozici v Době trvání Soutěže na Facebookovém profilu nebo na webových stránkách na tomto odkazu: https://www.zoohit.cz/info/about/podminky.
 2. Veškeré informace o Soutěži si lze vyžádat od Pořadatele prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku skrze Facebookový profil.
 3. Ve věcech, které nejsou upraveny těmito Podmínkami, platí německé právo.
 4. Veškeré spory vyplývající ze závazků této Soutěže budou řešeny příslušným obecným soudem.
 5. Podmínky účasti nabývají účinnosti dnem zahájení Soutěže.

Podmínky účasti v instagramové soutěži „Vánoční soutěž zoohit“

§ 1 Všeobecná ustanovení

 1. Pořadatelem soutěže „Vánoční soutěž zoohit“ (dále jen „Soutěž“) je zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 München (dále jen „Pořadatel“).
 2. Pořadatel prohlašuje, že Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, spravována ani spojena s žádnou třetí stranou vlastněnou společností Instagram (Meta). Instagram nenese za Soutěž žádnou odpovědnost. Veškeré dotazy, komentáře, stížnosti a reklamace týkající se Soutěže mají být směřovány na Pořadatele, nikoli na majitele nebo správce Instagramu.

§ 2 Doba trvání Soutěže

 1. Soutěž začíná 18. 12. ve 12:00 a končí 28. 12. ve 12:00 (dále jen „Doba trvání Soutěže“).
 2. Odpovědi na soutěžní úkol uvedený v § 4 odst. 2 Podmínek musí být uskutečněny v Době trvání Soutěže s tím, že se počítá datum, hodina a minuta zveřejnění komentáře se soutěžní odpovědí pod soutěžním příspěvkem na Instagramu.

§ 3 Podmínky účasti v soutěži

 1. Účast v Soutěži je dobrovolná a bezplatná.
 2. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s bydlištěm v České republice, které dosáhly plnoletosti a jsou plně svéprávné.
 3. Soutěž je organizována v České republice.
 4. Soutěže se můžete účastnit pouze svým jménem, tj. není dovoleno vytvářet účastnický profil a provádět soutěžní registrace v zastoupení třetích osob.
 5. Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci, členové řídících orgánů, zástupci Pořadatele a další třetí osoby, které se přímo podílejí na přípravě a realizaci Soutěže, osoby, které s výše uvedenými trvale spolupracují na jiném než pracovním základě, jejich nejbližší rodinní příslušníci, tj. příbuzní ve vzestupné a sestupné linii, sourozenci, manželé, rodiče manželů, osoby, které s nimi žijí ve vztahu obdobném vztahu manželskému, a osoby, které jsou k nim ve vztahu adoptivním.
 6. Účast v Soutěži a související poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Osoba, která se chce Soutěže zúčastnit (dále jen „Účastník“), je povinna:
  • a. seznámit se s Podmínkami Soutěže a souhlasit s nimi, jak je uvedeno v těchto Podmínkách účasti v Soutěži;
  • b. vzít na vědomí zásady ochrany osobních údajů Pořadatele, které jsou k dispozici na adrese https://www.zoohit.cz/info/about/podminky.
 7. Soutěže se mohou zúčastnit osoby, které mají vlastní profil na Instagramu vytvořený a spravovaný v souladu s podmínkami Instagramu (dále jen „Uživatelský účet“) a připojení k internetu. Není dovoleno, aby se Účastník Soutěže účastnil prostřednictvím fiktivního Uživatelského účtu, tj. účtu, který je založen na jiných osobních údajích, než jsou skutečné osobní údaje fyzické osoby, která účet provozuje.

§ 4 Základní pravidla a průběh Soutěže

 1. Soutěž bude probíhat v příspěvku na Instagramu na účtu @zoohit_cz na Instagramu na adrese https://www.instagram.com/zoohit_cz/ (dále jen „Instagramový profil“).
 2. Úkolem Účastníka je lajknout příspěvek o Soutěži na instagramovém účtu @zoohit_cz, sledovat instagramový účet @zoohit_cz, přidat komentář s odpovědí na otázku, co dává svému domácímu mazlíčku k Vánocům, a označit 2 přátele, kteří by se možná také rádi zúčastnili.
 3. Každý Účastník může vložit více než / jednu soutěžní odpověď, ale oceněna může být pouze jedna soutěžní odpověď Účastníka. Účastník se může Soutěže zúčastnit pouze z jednoho Uživatelského účtu, bez ohledu na to, kolik Uživatelských účtů na Instagramu má.
 4. Do Soutěže lze přihlásit pouze soutěžní odpovědi:
  • a. které se vztahují k Soutěži;
  • b. které jsou v souladu s ustanoveními uvedenými v těchto Podmínkách účasti;
  • c. k nimž má Účastník autorská práva;
  • d. které neobsahují ochranné známky, vyobrazení třetích stran, reklamní a propagační sdělení konkurenčních společností.
 5. Soutěžní odpovědi, které nebudou splňovat ustanovení uvedená v těchto Podmínkách účasti, budou z účasti vyloučeny.
 6. Účastník Soutěže prohlašuje, že jím poskytnutá soutěžní odpověď neobsahuje žádný obsah, který by byl v rozporu s platnými právními předpisy nebo dobrými mravy, zejména že neporušuje práva třetích osob, včetně autorských práv, práva na vlastní vyobrazení, práva na soukromí; že nepodněcuje k násilí a nesnášenlivosti; neobsahuje žádný obsah, který by byl obtěžující, urážlivý, vulgární, obscénní, urážející city jiných osob, včetně náboženských; že nezobrazuje násilí nebo rasistický obsah, neporušuje právo na soukromí nebo je jinak nevhodný či propaguje obsah třetích stran.
 7. Výherce bude vylosován náhodně ze všech Účastníků.
 8. Výsledek Soutěže bude vyhlášen na Instagramovém profilu do 4 pracovních dnů ode dne ukončení Soutěže a výherci Soutěže (dále jen „Výherci“) o něm budou informováni přímo v soukromých zprávách na Instagramu, s čímž Účastník souhlasí.
 9. Za účelem potvrzení účasti v Soutěži a převzetí výhry by měl Výherce do 3 dnů od zveřejnění seznamu Výherců, resp. zaslání soukromé zprávy na Instagramu, kontaktovat Pořadatele prostřednictvím soukromé zprávy profilu @zoohit_cz a poskytnout mu informace nezbytné pro doručení výhry, jako je jméno a příjmení a přesná korespondenční adresa. Pokud Výherce nepotvrdí svou účast ve výše uvedeném termínu a formě nebo neuvede jméno a adresu pro doručení, čímž znemožní doručení výhry, nebo uvede nepravdivé údaje, ztrácí nárok na převzetí výhry a výhra zůstává ve vlastnictví Pořadatele.
 10. Doručení výher se uskuteční do 40 dnů.
 11. Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry z důvodu, že Výherce výhru neobdržel nebo uvedl nesprávné adresní údaje. V takovém případě zůstává výhra majetkem Pořadatele.
 12. Výhry, které zůstávají majetkem Pořadatele, může výběrová komise udělit dalším Účastníkům vybraným podle pokynů těchto Podmínek účasti.

§ 5 Výhra

 1. O výhře nelze vyjednávat ani ji měnit.
 2. Výhrou je hrnek, deštník, taška, zápisník a hračka a pamlsky pro domácího mazlíčka (dále jen „Výhra“).
 3. Každý Účastník může v této Soutěži vyhrát maximálně jednu cenu. Výherci v této Soutěži na Instagramu budou celkem 3.
 4. Výhra je nepřenosná na třetí osoby. Peněžní hodnotu Výhry nelze vyplatit ani vyměnit za jinou Výhru. Výherci nemají nárok na žádné zvláštní podmínky Výhry.
 5. V případě odstoupení Výherce od Výhry si Pořadatel vyhrazuje právo udělit Výhru jinému Účastníkovi určenému výběrovou komisí.

§ 6 Práva a povinnosti Pořadatele

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit Účastníky ze Soutěže, odstranit soutěžní odpověď z Instagramového profilu nebo zbavit Účastníky nároku na Výhru, pokud je jejich jednání v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy, poškozuje oprávněné zájmy třetích stran nebo je v rozporu s ustanoveními těchto Podmínek účasti, zejména pokud:
  • a. nejednají osobně, ale prostřednictvím třetích osob;
  • b. nejsou plnoletí;
  • c. jsou v souvislosti s jejich soutěžní odpovědí vznášeny nároky ze strany třetích osob, obzvláště pokud jde o zveřejnění podobizny osoby zachycené v soutěžní odpovědi nebo o porušení práv duševního vlastnictví.
 2. Za účelem vyjasnění pochybností ohledně účasti Účastníka v Soutěži může Pořadatel kontaktovat Účastníka prostřednictvím komunikačního kanálu určeného Účastníkem (např. prostřednictvím soukromé zprávy na Instagramu), s čímž Účastník souhlasí.
 3. Pořadatel neodpovídá za včasný přenos a zpracování informací způsobené provozem Instagramu, technickými problémy nebo jinými poruchami počítače, výpadkem internetového připojení nebo jinými poruchami technického charakteru.

§ 7 Ochrana osobních údajů

Jelikož jsou v rámci Soutěže shromažďovány osobní údaje Účastníků, budou tyto údaje určeny, zpracovány a použity pouze pro účely konání Soutěže a po jejím skončení budou vymazány. Účastník s tím výslovně souhlasí. Další informace o ochraně osobních údajů najdete zde: https://www.zoohit.cz/info/about/podminky.

§ 8 Stížnosti

 1. Každý Účastník má právo podat stížnost na průběh nebo výsledek Soutěže v průběhu Soutěže i po jejím skončení, nejpozději však do 14 dnů po skončení Soutěže (v případě stížnosti zaslané doporučeně je rozhodující datum poštovního razítka).
 2. Stížnosti se zasílají doporučeně s poznámkou „Competition Christmas zoohit – Complaint“ na adresu Pořadatele zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 München, s poznámkou v předmětu zprávy, a také soukromou zprávou na Instagramu, jejímž příjemcem je Instagramový profil @zoohit_cz.
 3. Stížnosti posoudí Pořadatel do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od jejich obdržení. O rozhodnutí Pořadatele bude Účastník informován e-mailem nebo doporučeným dopisem na adresu uvedenou ve stížnosti.
 4. Stížnost by měla obsahovat jméno a příjmení, adresu osoby, která stížnost podává, a podrobný popis příčin nebo důvodů stížnosti a zamýšlený způsob vyřízení stížnosti.

§ 9 Závěrečná ustanovení

 1. Podmínky účasti jsou k dispozici v Době trvání Soutěže na Instagramovém profilu nebo na webových stránkách na tomto odkazu: https://www.zoohit.cz/info/about/podminky.
 2. Veškeré informace o Soutěži si lze vyžádat od Pořadatele prostřednictvím soukromé zprávy na Instagramu skrze Instagramový profil.
 3. Ve věcech, které nejsou upraveny těmito Podmínkami, platí německé právo.
 4. Veškeré spory vyplývající ze závazků této Soutěže budou řešeny příslušným obecným soudem.
 5. Podmínky účasti nabývají účinnosti dnem zahájení Soutěže.

Soutěže na sociálních sítích – oznámení podle článku 13

1. Kdo je zodpovědný za zpracování údajů a na koho se můžete obrátit?

 • zooplus SE, Sonnenstr. 15, 80331 München
 • Tel.: +420 225 379 489; e-mail: service@zoohit.cz.

2. Mohu vznést námitku proti zpracování údajů nebo odvolat svůj souhlas, a pokud ano, jak?

 • Možnost odmítnutí neexistuje, protože účast v soutěži nelze v souladu s Podmínkami odvolat.

3. Jaké údaje jsou zpracovávány a za jakým účelem?

Popis zpracování dat

 • Jméno a poštovní adresa vítěze soutěže na sociálních sítích
 • Aby výherci mohli obdržet své výhry (které zašleme na jejich domácí adresu).
 • Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (smlouva)

4. Komu a za jakým účelem údaje dále předáváme?

Externí příjemce

 • Pokud je cena poskytována našimi propagačními partnery, obdrží tyto údaje tito partneři.

5. Dochází k předávání údajů do třetí země?

Převod do třetí země

 • Ne

6. Jak dlouho uchováváme vaše údaje?

 • 30 dní po skončení soutěže

7. Je poskytnutí osobních údajů nezbytné ze zákonných nebo smluvních důvodů?

 • Ano

8. Dochází k automatizovanému rozhodování na základě vašich osobních údajů nebo profilování podle článku 22?

 • Ne

9. Jaká máte práva?

 • Máte právo kdykoli požádat společnost zooplus o potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a právo na informace o těchto osobních údajích. Máte také právo na opravu, výmaz a omezení zpracování údajů, jakož i právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů nebo odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů či požádat o jejich přenos. V případě jakýchkoli informačních potřeb nebo požadavků, odvolání či námitek ohledně zpracování údajů zašlete e-mail našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů nebo na výše uvedené kontaktní údaje. Kromě toho máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud dojde k porušení ochrany osobních údajů.

10. Zvláštní informace o právu vznést námitku

 1. Právo na námitku v konkrétním případě
  • Máte právo, z důvodů týkajících se vaší situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zpracování údajů na základě vyváženosti zájmů). To platí i pro profilování založené na tomto ustanovení ve smyslu čl. 4 č. 4 GDPR pro účely konzultací a služeb zákazníkům a pro účely prodeje. Pokud vznesete námitku, nebudou vaše osobní údaje dále zpracovávány, pokud společnost zooplus neprokáže přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neprobíhá za účelem uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

 2. Právo vznést námitku proti zpracování údajů pro účely přímého marketingu
  • Společnost zooplus může vaše údaje zpracovávat také pro účely přímého marketingu, pokud nám to dovolují právní předpisy. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro účely takové reklamy, aniž by vám vznikly jiné náklady než náklady na přenos podle základních sazeb. To platí i pro profilování, pokud je s takovým přímým marketingem spojeno. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat. Námitku lze vznést bez použití formuláře. Kontaktní údaje naleznete v části 1.
11. Jak se mohu obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů?
Dr. Philipp Herrmann, HWData GmbH, Leonrodstr. 54, 80636 München, e-mail: ph@hwdata.de.