Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vážení zákazníci zoohit.cz, vážení návštěvníci našeho webu, ochrana Vašich údajů je pro nás velmi důležitá. V následujících řádcích Vás informujeme o tom, která Vaše data shromažďujeme a zpracováváme v souvislosti s používáním našich webových stránek nebo internetového obchodu.

Stručný přehled

1. Kdo je zodpovědný za zpracování dat?

Osobou odpovědnou za zpracování osobních údajů prostřednictvím webové stránky je společnost zooplus SE (dále jen zooplus), Sonnenstraße 15, 80331 München. Další informace najdete zde.

Na našeho pracovníka pro ochranu údajů se můžete obrátit emailem na ph@hwdata.de.

2. Jaká data zpracováváme, když navštívíte náš web?

Když navštívíte náš web, Váš webový prohlížeč odešle na naše servery různé záznamy, které jsou technicky nezbytné pro prezentaci našich webových stránek a pro zajištění stability a bezpečnosti. Jsou uloženy v log souborech (tzv. log files), které také obsahují IP adresu.

3. Používá web cookies?

Ano. Na našem webu se používají různé cookies. Podrobné informace o tom, jak tyto soubory cookie smazat nebo zabránit jejich ukládání, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů, nastavení souborů cookie a v centru předvoleb.

4. Používáme na našem webu analytické nástroje?

Ano. Spolupracujeme s více dodavateli na přizpůsobení a optimalizaci našich webových stránek a nabídek. Podrobné informace o těchto poskytovatelích služeb, o tom, jak fungují analytické nástroje a jak je vypnout, najdete také v sekci nastavení souborů cookie a centru předvoleb.

5. Používáme uživatelsky zaměřenou reklamu?

Ano. Spolupracujeme s poskytovateli služeb, kteří mj. pomocí souborů cookie a reklamních ID dokážou zobrazit uživatelsky a zájmově zaměřenou reklamu pro nás nebo naše partnerské subjekty. Podrobné informace o těchto poskytovatelích služeb, o tom, jak fungují reklamní nástroje a jak je vypnout, naleznete v sekci nastavení souborů cookie a odhlášení.

6. Sdílíme vaše informace s třetími stranami?

Ne. Vaše data nesdílíme s neoprávněnými třetími stranami. Kromě toho jsme zajištěni i uzavřením odpovídajících smluv o zpracování objednávek s externími dodavateli.

7. Na koho se můžete obrátit s dotazy?

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů, obraťte se prosím na service@zoohit.cz nebo na našeho pracovníka pro ochranu údajů.

Těšíme se na Vaše dotazy prostřednictvím našeho portálu pro ochranu osobních údajů:

- Mám zákaznický účet zoohit (https://privacyportal-de.onetrust.com/webform/9320c072-eeb3-47d1-9caf-bda12a4818f6/5aa34016-7ce8-4f2b-8135-e2232bf84944)

- Nemám zákaznický účet zoohit (https://privacyportal-de.onetrust.com/webform/9320c072-eeb3-47d1-9caf-bda12a4818f6/52a100db-50f7-4841-bc88-1373b52421c3)

8. Jak mohu odvolat svůj souhlas nebo vznést námitku proti zpracování?

Zde uvádíme stručný přehled Vašich možností, jak odvolat svůj souhlas nebo vznést námitku proti zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Další informace naleznete níže v našich informacích o ochraně osobních údajů.

a. Soubory cookie a podobné technologie - Navštivte centrum předvoleb v naší aplikaci nebo na webových stránkách. Nastavení bohužel nemůžeme spravovat za Vás, protože se jedná o nastavení specifická pro dané zařízení.

b. Push notifikace (pouze aplikace) - V závislosti na mobilním zařízení můžete změnit nastavení přímo v aplikaci nebo v nastavení systému. Nastavení bohužel nemůžeme spravovat za Vás, protože se jedná o nastavení specifická pro dané zařízení.

c. E-mail - Kdykoli můžete kliknout na odkaz pro odhlášení z odběru v obdrženém e-mailu, abyste jej odvolali nebo vznesli námitku. Pokud u nás máte účet, můžete si nastavení zasílání newsletteru změnit také přímo ve svém účtu. Pokud si přejete dostávat pouze e-maily týkající se Vašich objednávek a Vašeho účtu zoohit, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese service@zoohit.cz.

d. Pošta - Pokud si nepřejete dostávat reklamu zasílanou poštou, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese service@zoohit.cz.

e. Custom Audience - Chcete-li odvolat svůj souhlas s používáním Custom Audience, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese support@zoohit.cz nebo navštivte portál pro ochranu osobních údajů.

Ostatní - pokud si přejete odvolat jiné souhlasy nebo vznést námitku proti zpracování, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese service@zoohit.cz nebo navštivte portál pro ochranu osobních údajů.

- Mám zákaznický účet zoohit (https://privacyportal-de.onetrust.com/webform/9320c072-eeb3-47d1-9caf-bda12a4818f6/5aa34016-7ce8-4f2b-8135-e2232bf84944)

- Nemám zákaznický účet zoohit (https://privacyportal-de.onetrust.com/webform/9320c072-eeb3-47d1-9caf-bda12a4818f6/52a100db-50f7-4841-bc88-1373b52421c3)

Informace o ochraně dat

A. Obecné informace o ochraně údajů u zooplus

1. Oblast působnosti a vymezení pojmů

1.1 Zásady ochrany osobních údajů zahrnují informace ve smyslu článku 13 Nařízení Evropského parla-mentu o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) o zpracování údajů v souvislosti s přístupem na naši webovou stránku, jakož i s využitím internetového obchodu.

1.2 Informace o povaze a účelu zpracování dat v souvislosti s používáním naší aplikace, kontaktních funkcí na webu (zákaznická podpora), našich komunitních služeb (zooblog!, zooforum, zooClub, ve-terinární vyhledávač), platformy pro uchazeče o zaměstnání, stejně jako vystupování na sociálních sítích a médiích, najdete přehledně v příslušné sekci, případně při používání příslušné aplikace.

1.3 Pokud odkazujeme na webové stránky třetích stran, nemáme žádný vliv ani kontrolu nad odkazovaným obsahem a místními předpisy o ochraně údajů. Doporučujeme zkontrolovat prohlášení o ochraně osobních údajů na propojených webových stránkách a zjistit, zda a do jaké míry jsou osobní údaje shromažďovány, zpracovávány, používány nebo zpřístupněny třetím stranám.

1.4 Úplné znění obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR), včetně definic a vysvětlivek, naleznete v násle-dujícím odkazu.

2. Místo uložení dat

2.1 Veškeré osobní údaje shromážděné a zpracované prostřednictvím webových stránek a našeho inter-netového obchodu budou uloženy a zabezpečeny na místních serverech v Německu a společností Amazon Web Services EMEA SARL (AWS), specializovaným cloudovým poskytovatelem. Díky technickým a organizačním opatřením zaručuje AWS nejvyšší možnou ochranu Vašich zákaznických a uživatelských dat před ztrátou a neoprávněným přístupem. Ukládání dat probíhá výhradně v datových centrech Amazon Web Services v Evropě (Dublin). 

2.2 Účelem tohoto zpracování dat je hosting našich webových serverů a databází a jejich zálohování na základě smlouvy o komplexním zpracování objednávek.

3. Zpracování dat v rámci skupiny zooplus

3.1 Společnost zooplus má v Evropě několik poboček a dceřiných společností. Společnost zooplus SE se sídlem v Mnichově (Německo) je výhradně odpovědná za ochranu údajů a za dodržování a za-jištění technických a organizačních opatření na ochranu Vašich osobních údajů.

3.2 Za účelem zajištění řízení procesů v rámci celé skupiny a podpory zákazníků jsou údaje zpřístup-něny také pobočkám a dceřiným společnostem, přičemž se tak děje na základě příslušné smlouvy o zpracování na zakázku (čl. 28 DSGVO) a tyto společnosti jsou povinny zpracovávat osobní údaje pouze podle pokynů a na odpovědnost společnosti zooplus. Místní ukládání dat těmito společ-nostmi neprobíhá.  

3.3 zooplus také zpracovává data v takzvané sdílené odpovědnosti se společností BITIBA GmbH. Základem je komplexní smlouva v souladu s čl. 26 GDPR, která upravuje příslušné odpovědnosti a pravo-moci těchto dvou společností. Podrobnější informace můžete získat prostřednictvím zoohit Zákaznické péče nebo u našeho pracovníka pro ochranu údajů.

4. Obecné IT služby

Spolupracujeme s různými poskytovateli IT služeb, kteří naši IT infrastrukturu spravují a průběžně ji technicky a bezpečnostně rozvíjejí. Pokud mají poskytovatelé služeb v rámci této činnosti přístup k osobním údajům, děje se tak pod neustálým dohledem společnosti zooplus. Je tak zaručeno, že nemůže dojít k uložení osobních dat mimo zooplus.

Právní předpis: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

5. Zpracování dat při výkonu práv subjektu údajů

Pokud uplatníte svá práva subjektu údajů, zpracováváme Vaše údaje odděleně od ostatních činností zpracování, abychom mohli zpracovat a splnit Vaši žádost.

Za účelem ověření totožnosti požadujeme zejména Vaše jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu a údaje o Vaší objednávce.

Za účelem naplnění: Abychom mohli zpracovat Vaši ověřenou žádost, musíme navíc zpracovat i údaje, které se Vás týkají a na které se žádost vztahuje.

Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

Výše uvedené údaje předáváme našemu poskytovateli technologických služeb, společnosti Onetrust Technology Limited, na základě příslušné smlouvy o pověřeném zpracování (čl. 28 GDPR).

Pokud by v této souvislosti bylo nutné předat Vaše údaje mimo EU/EHP, stane se tak pouze na základě platného rozhodnutí o odpovídající ochraně nebo uzavřených standardních smluvních doložek.

Bez ohledu na existující údaje o zákaznících nebo objednávkách uchováváme údaje týkající se Vašeho dotazu odděleně za účelem plnění Vašich práv jako subjektu údajů a zajištění povinností při dokumentaci a ověřování (čl. 5 odst. 2 GDPR). Doba uchovávání závisí na příslušných právních požadavcích. 

6. Předávání údajů orgánům činným v trestním řízení

Pokud nás příslušné orgány činné v trestním řízení požádají o poskytnutí osobních údajů, učiníme tak pouze v případě, že jsme k tomu ze zákona povinni, jsme k tomu přímo oprávněni nebo můžeme prokázat oprávněný zájem, který převažuje nad zájmy nebo základními právy a svobodami subjektu údajů. V takovém případě nemáte možnost vznést námitku proti tomuto zpracování údajů.

V žádném případě nepředáváme údaje přímo orgánům činným v trestním řízení mimo Českou republiku.

Právní základ:

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Za účelem zpracování těchto žádostí předáváme údaje výše uvedenému poskytovateli technologických služeb Onetrust Technology Limited. Další informace naleznete v části A 5 výše. 

B. Zpracování dat při návštěvě našich webových stránek

1. Log files

Z technických důvodů shromažďuje zooplus při návštěvě webové stránky tzv. přístupová data a ukládá je do souboru protokolu (tzv. log file). Kromě IP adresy bude v log file uložen název požadované webové stránky, volaný soubor, datum a čas vyvolání souboru, množství přenesených dat a zpráva o úspěšném načtení, typ a verze prohlížeče, operační systém, tzv. URL adresa odkazu (dříve navštívená stránka) a dotazující se poskytovatel.

Právní předpis: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Tyto informace nesdělujeme třetím stranám. Soubory protokolu jsou automaticky smazány dva (2) měsíce po sběru. Předtím je však IP adresa anonymizována a uložena pouze pro administrativní (technické) a bezpečnostní účely. Shromažďování údajů je vyžadováno pouze pro technický provoz naší webové stránky.

2. Cookies & Pixels

Kromě log files se při návštěvě našich webových stránek a při používání souvisejících dostupných služeb používají cookies a podobné technologie (např. Pixels). Podrobnosti o souborech cookie a technologiích používaných při návštěvě našich webových stránek, době jejich skladování a informace o tom, jak smazat zde shromážděná data, naleznete v nastavení souborů cookie a nastavení odhlášení. Vezměte prosím na vědomí, že obecná deaktivace cookies může vést k funkčním ome-zením našich webových stránek.

Rozlišujeme následující typy souborů cookie:

2.1 Nezbytně potřebné soubory cookie

Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro fungování webové stránky a nelze je deaktivovat ve Vašem systému.

Právní předpis: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

2.2 Performance cookies

Tyto soubory cookies nám umožňují vyhodnocovat vyvolávání a návštěvy našeho internetového ob-chodu za účelem měření výkonu naší stránky a jejího vylepšení. Všechny informace nashromážděné těmito soubory cookies jsou anonymní.

Právní předpis: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

2.3 Funkční cookies

S těmito soubory cookies Vám můžeme poskytnout rozšířené funkce a možnosti personalizace. Tyto soubory cookies mohou být použity námi nebo třetími stranami, jejichž služby používáme na našich stránkách.

Právní předpis: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

2.4 Targeting Marketing

Tyto cookies mohou být použity našimi partnerskými subjekty na našich stránkách. Mohou být použity těmito podniky pro vytvoření profilu podle Vašich zájmů, aby Vám mohly zobrazovat relevantní rekla-mu na jiných stránkách. Neukládají přímo osobní údaje, ale jsou založeny na jedinečné identifikaci Va-šeho prohlížeče a zařízení připojeného k internetu.

Právní předpis: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

3. Pluginy – zásuvné moduly

Pluginy (zásuvné moduly) se používají na našich webových stránkách, které obvykle spolupracují s jinými službami nebo webovými stránkami (poskytovatelé pluginů). Používáme tzv. řešení „Shariff“ (Shariff Wrapper), pomocí kterého můžete určit, zda a kdy jsou data přenášena na operátory příslušných sítí. Pouze pokud aktivně kliknete na příslušné tlačítko (souhlasíte), Váš prohlížeč se připojí k serverům příslušné sítě.

Vezměte prosím na vědomí, že zooplus je zodpovědný pouze za zjištění IP adresy pomocí pluginu. Pokud jde o následné zpracování poskytovatelem, je tento poskytovatel odpovědný za ochranu údajů, včetně doby uchovávání údajů.

Právní předpis: čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

Poskytovatelé pluginů používají, kromě námi zjištěné IP adresy, Vámi poskytnuté osobní údaje pro účely reklamy (včetně třetích stran), průzkumu trhu a/nebo vlastního designu své webové stránky a k informování dalších uživatelů příslušné sítě o vaší aktivitě na našich stránkách. Poskytovatel zde vystu-puje jako odpovědná osoba ve smyslu ochrany dat, protože nemáme žádné informace o tom, do jaké míry poskytovatel používá data získaná od okamžiku, kdy kliknete na příslušné tlačítko. Další infor-mace o účelu a rozsahu zpracování údajů poskytovateli zásuvných modulů a informace o plnění Vašich práv (např. informace a námitky), lze nalézt v následujících odkazech na prohlášení o ochraně o-sobních údajů.

Podrobnosti o zásuvných modulech a informace o ochraně osobních údajů naleznete u následujících poskytovatelů:

Facebook

Instagram

Pinterest

Twitter

Youtube

C. Zpracování dat při používání internetového obchodu

1. Registrace a používání účtu „můj zoohit“

Při zřízení uživatelského účtu při první objednávce shromažďujeme následující informace:

• Registrační údaje (např. jméno a příjmení, adresa, emailová adresa); přihlašovací údaje (emailová adresa, heslo); údaje o zákazníkovi (fakturační adresa, dodací adresa); údaje o spojení (IP adresa).

Tato data zpracováváme, abychom Vám poskytli přístup k Vašemu uživatelskému účtu (můj zoohit). Přihlašovací údaje slouží k ověření Vašeho zákaznického účtu. Pomocí účtu „můj zoohit“ můžete zkon-trolovat své objednávky a spravovat svá data a nastavení. To zahrnuje například možnost nastavit způsob doručení zboží a způsob platby, nastavit zasílání newsletteru, zobrazit historii objednávek a získat přístup k účtu bonusových bodů.

Právní předpis: čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

Data nebudou předána neoprávněným třetím stranám. Tato data ukládáme po dobu trvání Vašeho zákaznického účtu (můj zoohit), pokud nás nepožádáte o jejich dřívější smazání a neexistují žádné dal-ší zákonné povinnosti pro úschovu a uložení. Poskytování výše uvedených osobních údajů je smluvně stanoveno, bez jejich poskytnutí není možné používat a spravovat zákaznický účet.

2. Proces objednávky & dodání

V souvislosti s objednávkou, platbou a dodáním zpracováváme následující údaje:

  • Údaje o zákazníkovi (např. jméno a příjmení, emailová adresa, fakturační adresa, dodací adresa, te-lefon, zákaznické číslo), údaje o spojení (IP adresa), platební údaje (např. platební informace). ší objednávky a pro odeslání objednaného zboží.

Data zpracováváme v souvislosti s objednávkou, abychom mohli přijmout Vaši objednávku s uvede-nými údaji, upravit výběr produktu podle Vašich preferencí a poskytnout Vám odpovídající doporuče-ní.

Právní předpis: čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

Data nebudou předána neoprávněným třetím stranám. Informace o Vaší dodací adrese poskytujeme smluvním logistickým společnostem a přepravním partnerům (viz. Logistika a doprava). Údaje shromážděné za účelem plnění smlouvy ukládáme po dobu trvání smluvního vztahu, pokud nás nepožádáte o vymazání dříve, nejdříve však po uplynutí zákonné záruční lhůty. Po uplynutí této lhůty si uchováme informace vyžadované podle obchodního a daňového práva o smluvním vztahu po dobu stanovenou zákonem.

a) Logistika a doprava 

Aby naši zákazníci mohli být informováni o stavu dodávky, pošle zooplus příslušné doručovací společnosti e-mailovou adresu a - pokud je uvedeno - telefonní číslo zákazníka (pouze pro předávání dodávek). zooplus zohledňuje jak zájmy zákazníků, tak i své vlastní zájmy, a tento vztah považuje za vyvážený, zejména proto, že dodavatelské společnosti se v nejvyšší míře zavázaly k ochraně osobních údajů, a tyto údaje používají výhradně pro účely zasílání informací. Podrobnosti o logistických společnostech a přepravních partnerech, které používáme, najdete zde.

Právní předpis: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

b) Zpracování plateb

V závislosti na zvoleném způsobu platby budou platební informace předány příslušnému poskytovateli platebních služeb. Zooplus neuloží žádné informace o vaší platební kartě.

Právní předpis: čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

Pro podrobnosti o prodejcích, se kterými spolupracujeme a kteří jednají jako tzv. zpracovatelé zakázek a zároveň jako podniky částečně zodpovědné za ochranu osobních údajů, se můžete kdykoliv obrátit na zoohit Zákaznický servis nebo na našeho zmocněnce pro ochranu osobních údajů. Tato data ukládáme po dobu trvání Vašeho zákaznického účtu (můj zoohit), pokud nás nepožádáte o jejich dřívější smazání a neexistují žádné další zákonné povinnosti pro úschovu a uložení. Poskytování výše uvedených osobních údajů je smluvně stanoveno, bez těchto údajů není možné používat a spravovat zákaznický účet.

Pokud jde o dobu uložení dat, obraťte se prosím na příslušného poskytovatele.

c) Ověření bonity 

zooplus umožňuje zákazníkům nakupovat zboží na fakturu. U tohoto způsobu platby si však zooplus vyhrazuje právo předem ověřit bonitu zákazníka. Zde zpracováváme následující data:

  • Údaje o zákazníkovi (jméno a příjmení, emailová adresa, adresa, fakturační adresa, dodací adresa, zákaznické číslo).

V tomto ohledu je společnost zooplus oprávněna použít informace poskytnuté při objednání zboží k výpočtu rizika (interní skóring). Data použitá v souvislosti s interním skóringem vycházejí zejména z kombinace následujících údajů:

  • Údaje o adrese (fakturační adresa, dodací adresa), věk, požadované platební podmínky, způsob objednání a druh sortimentu.

Kromě toho je zooplus při tomto způsobu úhrady (nákup na fakturu) oprávněn získat informace o bonitě zákazníka od externí informační agentury. Pro podrobné informace o těchto poskytovatelích služeb se obraťte na zoohit Zákaznický servis nebo na naši osobu pověřenou ochranou osobních) údajů.

Právní předpis: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR 

d) Předcházení podvodům

zooplus využívá informace o podezřelých procesech objednávání (například současné objednání velkého množství zboží na stejnou adresu pomocí různých zákaznických účtů) k zabránění prodlení s platbami a k ochraně našich zákazníků před zneužitím jejich účtů nebo jejich identity. Toto posouzení rizika pravděpodobnosti pokusu o podvod bere mimo jiné v úvahu, zda byl terminál přihlášen prostřednictvím různých poskytovatelů služeb, zda má terminál často se měnící georeference, kolik transakcí bylo provedeno prostřednictvím terminálu a zda bylo použito proxy připojení.

Při tom zpracováváme následující údaje:

  • Údaje o zákazníkovi (jméno a příjmení, emailová adresa), fakturační údaje (fakturační adresa, dodací adresa, platební informace, zákaznické číslo), informace o spojení (informace z internetového prohlížeče)

Právní předpis: čl. 6 odst, 1 písm. f) GDPR

zooplus je ze zákona povinnen zajistit autentizaci zákazníka (3DS2) v rámci svých platebních procesů, včetně šifrovaného přenosu těchto platebních informací do příslušných bank.

Právní předpis: čl. 6 odst, 1 písm. c) GDPR

V rámci prevence podvodů spolupracujeme s různými poskytovateli. Pro podrobné informace o těchto poskytovatelích služeb zodpovědných za rozsah a dobu uložení dat se obraťte zoohit Zákaznickou podporu nebo na naši osobu pověřenou ochranou osobních údajů. 

3. Prověření sankčního seznamu

Na základě předpisů Evropské unie je společnost zooplus povinna zabránit dodání zboží osobám, které se nachází na tzv. sankčních seznamech (teroristické skupiny, organizace a osoby spojené s terorismem). Z tohoto důvodu jsou porovnávána jména a fakturační adresy se sankčními seznamy. Kromě porovnání zde nedochází k žádnému dalšímu zpracování údajů.

Právní předpis: čl. 6 odst, 1 písm. c) GDPR

4. Program bonusových bodů

Program bonusových bodů je věrnostní program, který umožňuje registrovaným zákazníkům získávat věrnostní body na základě jejich nákupů. Program bonusových bodů je nedílnou součástí smluvního vztahu mezi zákazníkem a společností zooplus. Bonusové body lze uplatnit při nákupu. Zde zpracováváme pouze následující data:

  • Údaje o zákazníkovi (emailová adresa, zákaznické číslo, historie objednávek)

Tato data zpracováváme výhradně proto, abychom Vám poskytli přístup k tomuto programu bonusových bodů. Data nebudou propojena s žádnými jinými daty ani uložena do odděleného profilu. Po registraci obdrží zákazník informace o programu bonusových bodů a poté bude pravidelně e-mailem informován o stavu a průběhu bonusových bodů.

Právní předpis: čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

Údaje nebudou předány třetím stranám. Tyto údaje ukládáme po dobu existence Vašeho zákaznického účtu (můj zoohit). Pokud si již nepřejete dostávat e-mailová oznámení o stavu bonusových bodů, stačí poslat zprávu na některý z kontaktů uvedených v emailu.

5. Preference produktů

V souvislosti s používáním účtu „můj zoohit“ a Vašimi objednávkami ukládáme informace, pomocí kterých můžeme vyvodit závěry o Vašich preferovaných produktech, a tím vám zpříjemnit nakupování. Související zpracování a nastavení dat můžete nezávisle upravit pomocí svého účtu „můj zoohit“. Zde zpracováváme pouze následující data:

  • Zákaznické číslo, historie objednávek, preferované doručovací služby, preferovaný způsob platby

Právní předpis: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Údaje nebudou předány třetím stranám. Tyto údaje ukládáme po dobu trvání Vašeho zákaznického účtu (můj zoohit), pokud nás nepožádáte o jejich odstranění. Poskytování výše uvedených osobních údajů není smluvně ani zákonem stanoveno.

6. Nákupní chování a profilování

V souvislosti s používáním našeho internetového obchodu chceme našim zákazníkům nabídnout co nejlepší nákupní zážitek a na základě jejich nákupů a vyhledávání produktů vytvářet individuální a speciální nabídky. Za tímto účelem interně analyzujeme nákupní a uživatelské chování v našem interneto-vém obchodě, k čemuž využíváme zákaznického čísla, hledaného nebo objednaného produktu, příslušného nákupního košíku a historie objednávek. Výsledek těchto analýz však nemá pro zákazníky žádné právní nebo negativní důsledky. Právo kdykoli odmítnout takovéto profilování zůstává nedotčeno.

Právní předpis: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

6.1 Plán úspor

V rámci přípravy nabídky úsporného plánu zooplus vyhodnotíme Vaši nákupní historii a Vaše produktové preference v našem internetovém obchodě. V závislosti na počtu a velikosti Vaší objednávky Vám může být nabídnut nákup tzv. Plán úspor za účelem získání zvláštních slev.    

6.2 Doporučení produktů

Na základě informací ve Vašem účtu „můj zoohit“ a nákupů, které provedete, můžeme výběr produktů přizpůsobit Vašim preferencím a poskytnout adekvátní doporučení. Z tohoto pohledu považujeme zájem o optimální přípravu informací a neustálé zlepšování naší nabídky služeb za vyvážený.

7. Zákaznické průzkumy

Pro účely zákaznických recenzí a pro interní management kvality používáme na našich webových stránkách software Google recenze. Chtěli bychom dát našim zákazníkům příležitost vyhodnotit nákup v následném období. Google nepřijímá zákaznická data z naší databáze. Bude zasláno pouze číslo objednávky, objednací číslo, číslo zákazníka a e-mailová adresa.

Právní předpis: čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

8. Ověřeno zákazníky

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

9. Moji mazlíčci

Máte možnost vytvořit si u nás profil pro své domácí mazlíčky. Údaje budou použity pro účely profilování, personalizace a reklamy ve všech kanálech, pro které má společnost zoohit Váš doložený souhlas podle čl. 6 odst.1 písm. a) GDPR nebo pokud jste svůj souhlas neodvolali podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Svůj souhlas s používáním osobních údajů můžete kdykoli odvolat změnou nastavení v profilu Vašeho mazlíčka.

Právní předpis: čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

10. Seznam přání

Máte možnost vytvořit seznam přání s označenými produkty. Tyto údaje a produkty ukládáme do Vašeho zákaznického účtu, když jste přihlášeni. Údaje budou použity pouze k vytvoření seznamu přání a k jeho uchování.

Právní předpis: čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

D. Zpracování dat při komunikaci se zákazníky

1. Newsletter

Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, zpracujeme pouze Vaši e-mailovou adresu. Údaje budou použity výhradně k tomu, abychom Vám v pravidelných intervalech poskytovali informace o produktech a kampaních zooplus v závislosti na vybrané oblasti zájmu.

Právní předpis: čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

Když obdržíte newsletter, používáme takzvané web-beacons, resp. tracking pixel, pomocí kterých můžeme zjistit, zda jste newsletter dostali, případně zda jste jej otevřeli nebo zda jste klikli na odkazy. Na základě takto získaných dat vytvoříme uživatelský profil, který bude newsletter přizpůsobovat Vašim individuálním zájmům. Tyto údaje propojujeme prostřednictvím sledování s akcemi, které jste podnikli na našich webových stránkách.

Právní předpis: čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete při registraci k odběru novinek, nepředáváme neoprávněným třetím stranám. Nástroj pro newsletter je však poskytován externím poskytovatelem, a proto s ním máme uzavřenou smlouvu na zpracování údajů z objednávky. 

Pro podrobné informace o těchto poskytovatelích služeb se obraťte na zoohit Zákaznickou podporu nebo na naši osobu pověřenou ochranou osobních údajů. Kdykoliv můžete vyjádřit nesouhlas se zasíláním newsletteru, a tím i se zpracováním výše uvedených údajů. Zákonnost zpracování na základě souhlasu až do odvolání zůstává nedotčena. Pokud si nepřejete automatickou analýzu a analýzu Vašeho uživatelského chování v souvislosti s newsletterem, musíte se z odběru odhlásit. Data budou uložena od doby přihlášení k odběru novinek až do doby odhlášení. Po odhlášení uložíme data anonymně a pouze pro statistické účely. Poskytování osobních údajů nevyžaduje zákon ani smlouva. Není však možné zasílat nebo přijímat newsletter bez uvedení e-mailové adresy.

2. Facebook a Google Custom Audience

Na některých webech a v rámci našeho newsletteru budete mít možnost účastnit se marketingového programu Custom Audience nebo Customer Match. To nám umožňuje spojit se s Vámi prostřednictvím sociálních médií a sítí, lépe porozumět Vašim preferencím v souvislosti s produkty a případně zobrazit zájmově orientovanou reklamu. To však vyžaduje samostatný souhlas, tato akce neprobíhá automaticky při registraci k odběru newsletteru. Získaná e-mailová adresa bude předem „hashována“ a předána následujícím příjemcům jako nezávislým odpovědným osobám. Pokud u těchto poskytovatelů nevedete uživatelský účet, bude vaše e-mailová adresa automaticky odstraněna.

Právní předpis: čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

Svůj souhlas se zpracováním dat můžete kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu zoohit Zákaznickou podporu nebo prostřednictvím našeho portálu pro ochranu osobních údajů. Zákonnost zpracování na základě souhlasu až do odvolání souhlasu zůstává nedotčena.

3. Dostupnost produktu – připomenutí

Máte možnost být informováni e-mailem o dostupnosti určitých produktů. Za tímto účelem Vám na požádání zašleme jednorázovou informaci, pokud je požadovaný produkt opět k dispozici.

Právní předpis: čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

Údaje nesdělujeme třetím stranám. Vaši e-mailovou adresu automaticky odstraníme za 95 dnů. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je smluvně vyžadováno, jinak nebude možné připomenutí provést.

4. Marketing (E-Mail)

V rozsahu povoleném zákonem a za předpokladu, že zákazník uzavře smlouvu se zooplus a uvede adresu elektronické pošty (e-mail), má zooplus právo použít tuto adresu elektronické pošty zákazníka k přímé reklamě na své vlastní podobné zboží nebo služby. Máte právo kdykoli vznést námitku proti používání Vaší e-mailové adresy bez toho, aby Vám vznikly jakékoli jiné náklady než náklady na zaslání námitky podle základních sazeb. Za tímto účelem kontaktujte náš Zákaznický servis zoohit.

5. Marketing (Pošta)

Pokud to zákon dovoluje a zákazník souhlasí, může zooplus zasílat zákazníkům poštovní reklamu. Za účelem tisku a přepravy těchto propagačních materiálů spolupracujeme s poskytovateli služeb jako zpracovateli. Právo zákazníka kdykoli odvolat souhlas s použitím adresy za účelem reklamy zůstává nedotčeno.

E. Vaše práva

Máte právo kdykoli požádat zooplus o potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a právo na informace o těchto osobních údajích. Kromě toho máte právo na opravu, odstranění a omezení zpra-cování údajů, jakož i právo kdykoli vyslovit námitku proti zpracování osobních údajů nebo kdykoli od-volat souhlas se zpracováním údajů nebo požádat o přenos dat.

Za účelem získání informací, odvolání nebo podání námitky proti zpracování údajů kontaktujte zoohit Zákaznickou podporu nebo našeho pracovníka pro ochranu údajů. Kromě toho máte právo podat stížnost regulačnímu orgánu v případě porušení ochrany dat.Pro uplatnění svých práv jako subjektu údajů můžete kdykoli navštívit náš portál pro ochranu osobních údajů:

- Mám zákaznický účet zoohit (https://privacyportal-de.onetrust.com/webform/9320c072-eeb3-47d1-9caf-bda12a4818f6/5aa34016-7ce8-4f2b-8135-e2232bf84944)

- Nemám zákaznický účet zoohit (https://privacyportal-de.onetrust.com/webform/9320c072-eeb3-47d1-9caf-bda12a4818f6/52a100db-50f7-4841-bc88-1373b52421c3)

F. Poznámky k zvláštnímu právu na vznesení námitek

Máte právo, z důvodů vyplývajících z Vaší konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpraco-vání Vašich osobních údajů (podle čl. 21 GDPR), které probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR. Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné dů-vody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpraco-vání údajů slouží k účelu uplatnění, výkonu nebo ochrany právních nároků. Pokud chcete uplatnit své právo vznést námitku, stačí kontaktovat zoohit Zákaznickou podporu nebo navštívit náš portál pro ochranu osobních údajů.