Náš závazek pro planetu

Náš závazek pro planetu

Jako celoevropský internetový prodejce bereme svou odpovědnost za naši planetu velmi vážně a chceme aktivně přispívat k dosažení globálních cílů v oblasti ochrany klimatu. Pravidelně proto měříme naši CO₂ stopu podle standardů Protokolu o skleníkových plynech (Greenhouse Gas Protocol) a vyvozujeme opatření, kterými můžeme emisím předcházet nebo je snižovat.

Vědecké studie ukazují, že online prodej může mít příznivou ekologickou bilanci, pokud jde o emise skleníkových plynů, ve srovnání s nakupováním v kamenných obchodech. Jedním z aspektů online nakupování, na který se často poukazuje jako na zvlášť škodlivý pro životní prostředí, je velké množství vrácených zásilek. U zoohitu je však míra vracení zásilek trvale nižší než jedno procento, což výrazně snižuje odpovídající dopad na životní prostředí.

> Poznatky ze studie

Zamezení a snížení emisí CO₂

Efektivní logistická síťEfektivní logistická síť.

Díky husté síti skladů po celé Evropě se zaměřujeme na krátké vzdálenosti, abychom ušetřili emise při přepravní logistice. Stále častěji spolupracujeme s logistickými partnery, kteří dbají na ochranu klimatu a používají pro dopravu elektrická vozidla. 

Ekologické obalyEkologické obaly.

Naše kartonové krabice i výplňové materiály v nich jsou většinou vyrobeny z recyklovaných materiálů a po použití je lze opět recyklovat. Neustále také testujeme ekologické inovace výrobků, aby bylo naše používání materiálů ještě šetrnější k životnímu prostředí. 

Standardizovaná logistikaStandardizovaná logistika.

Používáme omezený počet standardních velikostí balíků, jejichž výška se upravuje v závislosti na obsahu balíku. Tím se šetří plnicí materiál v každé zásilce a maximálně se využívá kapacita každého nákladního automobilu, takže je zapotřebí celkově méně přeprav.

Omezení plýtvání krmivyOmezení plýtvání krmivy.

Dbáme na to, abychom neprodukovali zbytečný odpad, a především abychom neplýtvali cenným krmivem. Proto pravidelně darujeme krmiva, která jsou stále v perfektním stavu a blíží se jejich datum spotřeby, různým organizacím na ochranu zvířat. 

Udržitelné nakládání s vrácenými produktyUdržitelný náklad s vrácenými produkty.

Vrácené produkty z našeho sortimentu příslušenství jsou obvykle renovovány za účelem dalšího prodeje; neprodejné, ale stále použitelné produkty darujeme. Pokud je to možné, opravujeme poškozené výrobky výměnou jednotlivých dílů, namísto výměny celého produktu. 

Obnovitelné zdroje energieObnovitelné zdroje energie.

Zásobování energií různých kancelářských a skladových prostor v rámci naší sítě je již pokryto obnovitelnými zdroji energie. Například naše centrála v Mnichově je zásobována 100% zelenou elektřinou. 

Vyvažování emisí CO₂

Zoohit podporuje různé certifikované projekty na ochranu klimatu, které kompenzují emisepocházející z naší činnosti. Kromě neustálého snižování našich emisí jsou investice do klimatických projektů důležitou součástí našeho úsilí o snižování emisí CO₂. Tyto projekty šetří nebo odstraňují CO₂ z atmosféry, čímž snižují celkový dopad na životní prostředí bez ohledu na místo jeho vzniku.

zoohit závazek

Udržitelnost pro planetu

Abychom zabránili emisím škodlivých skleníkových plynů, podporujeme například projekty na ochranu klimatu, které podporují rozšiřování obnovitelných zdrojů energie, jako jsou větrná a vodní energie, nebo projekty, které chrání lesní oblasti před odlesňováním, a tím zachovávají důležité uhlíkové rezervoáry. V rámci projektů na odstraňování a ukládání CO₂ společnost zoohit podporuje například i výrobu biouhlu z bambusového odpadu, který trvale váže uhlík. Více informací o našich závazcích, jednotlivých projektech a o naší partnerské platformě Ceezer naleznete zde.

Kromě toho, že všechny projekty přispívají k ochraně klimatu, přispívají také k dosažení jednoho nebo více ze 17 cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů. V souladu s opatřeními na ochranu klimatu se tak zároveň vytvářejí například lepší zdravotní podmínky nebo pracovní místa pro místní obyvatelstvo.

Všechny podporované projekty jsou certifikovány podle mezinárodních standardů, jako je Gold Standard, Plan Vivo a Puro; projekty v rané fázi jsou minimálně ve fázi předcertifikace. Tyto nezávislé standardy zajišťují, že projekty prokazatelně šetří CO₂ a jsou pravidelně kontrolovány externími auditory z hlediska dopadu na klima.

Často kladené otázky o kompenzaci CO₂

Co je to příspěvek na ochranu klimatu a co znamená kompenzace CO₂?

Dobrovolný příspěvek na klima je poskytnut na certifikovaný projekt ochrany klimatu, který prokazatelně šetří, ukládá nebo odstraňuje emise CO₂ z atmosféry. Tímto způsobem se emise CO₂, které jsou vypouštěny na jednom konkrétním místě, ušetří jinde na světě; celkově se emise kompenzují. Základním principem je, že pro atmosféru je zásadní, aby bylo celkově vypouštěno méně skleníkových plynů, a ne to, kde k tomu primárně dochází. Kromě kompenzace CO₂ je zásadní neustále předcházet emisím CO₂ a snižovat je.

Co je to projekt na ochranu klimatu?

Projekty na ochranu klimatu přispívají k boji proti globálnímu oteplování tím, že prokazatelně šetří skleníkové plyny. Toho lze dosáhnout různými přístupy, například ochranou lesů, zalesňováním nebo rozšiřováním obnovitelných zdrojů energie. Projekty musí splňovat mezinárodně uznávané standardy a jsou certifikovány a auditovány podle přísných kritérií, například podle zlatého standardu (Gold Standard). Tím je zajištěn a pravidelně potvrzován účinek projektů na ochranu klimatu.

Zvláště důležité je, aby tyto projekty vytvářely další opatření na ochranu klimatu, která by bez projektu neexistovala. Kromě toho musí být příspěvek ke snížení emisí CO₂ v atmosféře jasně měřitelný. Každý projekt musí také zaručit, že ušetřené emise CO₂ budou použity pro kompenzaci pouze jednou a že použité certifikáty budou vyřazeny z oběhu prostřednictvím oficiálních registrů.

Proč by měly být emise CO₂ kompenzovány?

V ideálním případě by se mělo emisím v první řadě zabránit, například přechodem od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům energie v oblasti výroby elektřiny. Pokud není možné se emisím vyhnout, měly by být co nejvíce sníženy: Například místo toho, aby se v každém ze dvou po sobě jdoucích dnů vyslal na cestu jeden poloprázdný kamion, mohl by se druhý den použít pouze jeden plně naložený kamion. Protože obvykle není možné se okamžitě zcela vyhnout všem emisím, má smysl kompenzovat všechny zbývající emise.

Jak zoohit pozná, že se v projektech skutečně šetří CO₂?

Všechny projekty jsou certifikovány podle nejlepších standardů na trhu, jako je například zlatý standard (Gold Standard), a jsou pravidelně ověřovány externími třetími stranami. Tím je zajištěno, že vývoj i údržba projektů budou spolehlivě fungovat a že projekty přinesou slíbené úspory CO₂.