Informace – zákon o digitálních službách

Zda a v jakém rozsahu společnost zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 Mnichov, Německo ("zooplus") poskytuje zprostředkovatelské služby ve smyslu čl. 3 (g) nařízení (EU) 2022/2065 (dále jen "DSA") platí následující informace:

Jednotné kontaktní místo pro úřady:

V souladu s článkem 11 DSA určila zooplus následující e-mailovou adresu jako jediné kontaktní místo pro přímou komunikaci s úřady členských států, komisí a Evropskou radou pro digitální služby v souvislosti s uplatňováním DSA: klikněte zde nebo nás kontaktujte na adrese: DigitalServicesActSPC@zooplus.com.

Při zasílání e-mailů na adresu DigitalServicesActSPC@zooplus.com uveďte prosím své celé jméno a název úřadu, jehož jménem nás kontaktujete. Budeme také potřebovat e-mailovou adresu, na které vás budeme kontaktovat a která by měla být spojena s příslušným úřadem EU.

Toto kontaktní místo je vyhrazeno pouze pro úřady.

Komunikace s touto e-mailovou adresou může probíhat v německém a anglickém jazyce, ale v případě potřeby s vámi budeme spolupracovat, abychom se přizpůsobili komunikaci v jiném jazyce. Pokud nás nekontaktujete jménem úřadu, vyhledejte prosím správné kontaktní místo v naší sekci kontaktů (https://support.zoohit.cz/cs/support/home) nebo níže, pokud jste příjemcem služby zooplus.

Jednotné kontaktní místo pro příjemce služby:

V souladu s článkem 12 DSA určila zooplus jako jediné kontaktní místo pro přímou komunikaci pro příjemce služby následující e-mailovou adresu: klikněte zde nebo nás kontaktujte na adrese: DigitalServicesAct@zooplus.com.

Při zasílání e-mailů na adresu DigitalServicesAct@zooplus.com uveďte své celé jméno a název služby, které jste příjemcem. Budeme také potřebovat e-mailovou adresu, abychom vás mohli kontaktovat.

Toto kontaktní místo je vyhrazeno pouze pro příjemce služby.

Komunikace s touto e-mailovou adresou může probíhat v německém a anglickém jazyce, ale v případě potřeby s vámi budeme spolupracovat na přizpůsobení komunikace v jiném jazyce. Pokud nás nekontaktujete jako příjemce služby, vyhledejte prosím správné kontaktní místo v naší sekci kontaktů (https://support.zoohit.cz/cs/support/home).

Zákonný zástupce

Zákonní zástupci zooplus podle článku 13 DSA jsou:

Geoffroy Lefebvre

Steffen Schüller

zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 Mnichov, Německo

service@zooplus.de

+49 89 211 29 211 (Po až Pá 8:00 - 19:00 hod., So 8:00 - 14:00 hod.)

Zprávy a informace o počtu průměrných měsíčních aktivních příjemců

Jakmile zoohit zveřejní zprávy v souladu s článkem 15 DSA, budou zde k dispozici.

Mechanismus oznámení a opatření

Pokud nás chcete upozornit na přítomnost konkrétních informací, které považujete za nezákonný obsah, v naší službě, použijte prosím formulář, který je k dispozici zde, a uveďte následující:

(a) dostatečně podložené vysvětlení důvodů, proč se domníváte, že dané informace jsou nezákonným obsahem; (b) jasné uvedení přesného elektronického umístění těchto informací, jako je přesná adresa URL nebo adresy URL, a případně další informace umožňující identifikaci nezákonného obsahu přizpůsobené typu obsahu a konkrétnímu typu hostingové služby; (c) jméno a e-mailovou adresu fyzické nebo právnické osoby, která oznámení podává, s výjimkou případů, kdy se jedná o informace, které jsou považovány za jeden z trestných činů uvedených v článcích 3 až 7 směrnice 2011/93/EU (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011L0093); (d) prohlášení potvrzující bona fide přesvědčení fyzické osoby nebo subjektu, který oznámení podává, že informace a tvrzení v něm obsažené jsou přesné a úplné.

Zda a v rozsahu, ve kterém jsou služby zooplus kvalifikovány jako služby „online platformy“ ve smyslu článku 3 (i) DSA (v současnosti: zoohit Vyhledávač veterinářů), platí navíc následující informace:

Interní systém vyřizování stížností

Pokud chcete podat stížnost proti rozhodnutí, které zooplus přijala po obdržení oznámení, nebo proti následujícím rozhodnutím, která zooplus přijala z důvodu, že vámi poskytnuté informace představují nezákonný obsah nebo nejsou v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami zooplus:

(a) rozhodnutí o odstranění nebo znemožnění přístupu k informacím nebo omezení jejich viditelnosti;

(b) rozhodnutí o tom, zda pozastavit nebo ukončit poskytování služby, ať už zcela nebo zčásti, vám;

(c) rozhodnutí, zda pozastavit nebo zrušit váš účet;

(d) rozhodnutí o tom, zda pozastavit, ukončit nebo jinak omezit možnost zpeněžit vámi poskytnuté informace.

použijte prosím následující formulář: [odkaz]

Stížnost lze podat ve lhůtě šesti měsíců od obdržení rozhodnutí zooplus, a to bezplatně.

Mimosoudní řešení sporů

Pokud jste příjemcem služeb zooplus jako online platformy (jak je definována v DSA), včetně fyzických nebo právnických osob, které podaly oznámení, na které se vztahují rozhodnutí uvedená ve výše uvedeném odstavci "Interní systém pro vyřizování stížností", máte právo zvolit si jakýkoli orgán pro mimosoudní řešení sporů, který byl certifikován v souladu s čl. 21 odst. 3 DSA za účelem řešení sporů týkajících se těchto rozhodnutí, včetně stížností, které nebyly vyřešeny prostřednictvím interního systému vyřizování stížností uvedeného v odstavci výše.