Podmínky používání

Tyto podmínky používání se vztahují na Váš online zákaznický účet na zoohit (dále jen "účet zoohit"), službu poskytovanou společností zooplus AG, Sonnenstrasse 15, 80331 Mnichov, Německo (dále jen "zooplus").

Registrace a používání účtu zoohit je určeno pouze pro soukromé zákazníky s bydlištěm na území Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska, Norska a Spojeného království. Registrací na zoohit a používáním účtu zoohit a dalších služeb poskytovaných společností zooplus souhlasíte s následujícími podmínkami používání:

I. Účet zoohit

 • 1. Registrace

  1.1 Účet zoohit je určen pro jednotlivé osoby, který je registrovaný na jméno. Z tohoto důvodu je před použitím vyžadována registrace. Požadované údaje musí být pravdivě vyplněny uživatelem. Není přípustné zadávat jména nebo adresy třetích stran nebo pseudonym. Po registraci může uživatel používat svůj účet zoohit zadáním svých přístupových údajů - (e-mailové adresy a hesla). Uživatel může své přístupové údaje použít k přístupu k dalším službám zoohitu.

  1.2 Registrace je možná pouze pro plnoleté osoby. Každý uživatel si může vytvořit pouze jeden účet zoohit.

 • 2. Používání

  2.1 Po registraci má uživatel přístup do svého osobního účtu. Zde uživatel najde různé informace. Jedná se například o přehled objednávek, stav objednávek, přehled faktur, seznam přání, doporučení produktů, jakož i osobní údaje a informace o dalších službách zoohit. Uživatelé mohou také zadávat více doručovacích adres a snadno a rychle spravovat své údaje.

  2.2 Uživatel nesmí sdělovat informace, jako jsou uživatelské jméno a heslo, jiným osobám. Údaje potřebné k použití musí uživatel uchovávat tak, aby nebyly přístupné třetím stranám, a musí být zabezpečeny proti neoprávněnému přístupu. Pokud se uživatel dozví o jakémkoli zneužití svých přihlašovacích údajů, je povinen o tom neprodleně informovat zoohit, aby mohl přijmout příslušná opatření.

  2.3 Uživatel nese odpovědnost za jakékoli zneužití svých přihlašovacích údajů. To se týká zejména neoprávněného zveřejnění a nesprávného uložení přihlašovacích údajů, které by mohlo vést k jejich zneužití.

  2.4 Uživatel zaručuje, že nebude používat žádný software nebo způsoby programování, které mění nebo zhoršují funkci nebo dostupnost účtu zoohit nebo služeb (zejména aplikace zoohit), jako jsou pokusy o hackerské útoky, útoky hrubou silou, používání nebo zasílání spywaru, virů a počítačových červů. Pokud zoohit vydá uživateli oznámení nebo pokyny týkající se používání funkcí účtu zoohit nebo služeb, je uživatel povinen je dodržovat.

  2.5 zoohit zpřístupní účet zoohit uživatelům bezplatně na dobu neurčitou. Společnost zoohit si však vyhrazuje právo kdykoli vyloučit jednotlivé uživatele z registrace nebo používání účtu zoohit bez udání důvodu, případně ukončit nebo upravit účet zoohit jako celek nebo jednotlivé služby.

 • 3. Odpovědnost

  3.1 zooplus neodpovídá za nepřetržitou dostupnost webových stránek a služeb zoohit (zejména aplikace zoohit).

  3.2 zoohit nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu poskytovaného obsahu webových stránek a služeb. Jakákoli odpovědnost v souvislosti s použitím informací nebo spoléháním se na jejich správnost je vyloučena, pokud společnost zoohit nebo její zástupci nejednali úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Totéž platí pro škody vzniklé v důsledku vady softwaru (aplikace zoohit). To platí i pro nepřímé škody, následné škody a ušlý zisk.

  Toto vyloučení se nevztahuje na škody na těle, životě a zdraví a v případě odpovědnosti podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku a v případě porušení podstatných smluvních povinností (kardinálních povinnosti). Kardinální povinnosti jsou takové povinnosti, které umožňují řádné plnění smlouvy a na jejichž plnění se může smluvní partner spoléhat.

  3.3 V případě přímých nebo nepřímých odkazů na externí webové stránky ("odkazy" nebo "hypertextové odkazy") se zoohit distancuje od obsahu těchto externích webových stránek. zoohit nenese odpovědnost za tyto externí webové stránky ani za jejich obsah. Odpovědnost nese výhradně poskytovatel těchto webových stránek nebo osoby odpovědné za externí obsah.

 • 4. Úprava účtu zoohit, služeb a podmínek používání

  4.1 zoohit může kdykoli změnit funkce účtu zoohit, služby zoohit (zejména aplikaci zoohit, profil mého zvířátka) a podmínky používání, aby zohlednil změny v právních předpisech, nerovnováhu mezi plněním a odměnou, která může vzniknout později, nebo mezery v předpisech. Změna je možná také za účelem nabídky nových služeb, úpravy starých služeb nebo jejich ukončení. zoohit může také obecně ukončit provoz účtu zoohit.

  4.2 V případě změny jsou nové podmínky používání zaslány uživateli e-mailem. Nové podmínky používání se považují za odsouhlasené, pokud proti nim uživatel nevznese písemně námitky na adresu zooplus do 15 dnů od obdržení nových podmínek používání. Námitku lze vznést prostřednictvím žádosti o výmaz účtu zoohit prostřednictvím zákaznického servisu zoohit nebo písemnou námitkou. zoohit bude uživatele v oznámení o změně informovat o existenci tohoto práva na námitku a o tom, že změny budou považovány za schválené, pokud uživatel nevznese písemnou námitku do 15 dnů od obdržení oznámení o změně.

  V případě námitky bude účet uživatele vymazán dva týdny po uplynutí lhůty pro podání námitky a smlouva s uživatelem bude ukončena. Vymazáním účtu se automaticky ukončí účast uživatele na dalších službách zoohit.

 • 5. Vymazání a ukončení

  5.1 zoohit může smazat účet uživatele služeb zoohit a zcela ukončit smlouvu s uživatelem nebo ukončit účast uživatele na službě, pokud uživatel porušuje tyto Podmínky používání nebo pokud existují jiné oprávněné důvody na straně společnosti zoohit (zejména důvodné podezření na manipulaci (vícenásobné registrace, zneužití údajů nebo identity, podvod nebo použití pro komerční účely nebo objednávky v množství, které není obvyklé pro domácnost). Pokud zoohit smazal účet uživatele na zoohit a/nebo ukončil jeho účast na jedné nebo více službách, uživatel se nesmí znovu zaregistrovat bez výslovného souhlasu společnosti zoohit.

  5.2 Uživatel může kdykoli vymazat svůj účet zoohit a/nebo ukončit jednu nebo více služeb.

  5.3 Vymazání účtu zoohit bude mít za následek, že se uživatel nebude moci účastnit dalších služeb. To také například znamená, že uživatel již nebude moci používat aplikaci zoohit a že vyprší platnost všech zooBodů nebo jiných slev.

II. Profil mého zvířátka

Program profil mého zvířátka (dále jen "Profil mého zvířátka") je jednou ze služeb nabízených společností zoohit. Celkem můžete vytvořit až 10 profilů zvířátek. Své profily domácích mazlíčků můžete kdykoli upravit nebo odstranit. Účet zoohit zůstává v platnosti bez ohledu na vytvoření Profilu mého zvířátka, dokud jej uživatel nebo zoohit nesmaže.

Stav těchto podmínek: 15. 7. 2021