Váš košík

Váš nákupní košík je bohužel prázdný.

Doprava zdarma při objednávce od 799 Kč**

Podmínky účasti na spořícím programu zoohit

Zooplus AG, provozovatel internetového obchodu zoohit, („zoohit”) a účastník spořicího programu („zákazník”) se zavazují plnit následující podmínky, platné v době uzavření této smlouvy:

1. Účast

Nabídka účasti v spořicím programu platí pro zákazníky, kteří jsou registrováni v internetovém obchodě www.zoohit.cz („internetový obchod“) a uvedli českou doručovací adresu. Zákazník se zavazuje uvést při registraci úplné a pravdivé údaje. Zákazník je povinen nakládat s důvěrnými informacemi v souladu se zákonem a nesdělovat je třetím stranám.

Za výběr zákazníků odpovídá zoohit.

2. Uzavření smlouvy

Nabídku variant spořicího programu nalezne zákazník v kroku „Náhled“. Po výběru příslušné varianty zákazník klikne na „Koupit“ pro závaznou objednávku. Poté obdrží emailem automatické potvrzení objednávky učiněné prostřednictvím nákupního koše společně se spořicím programem. br />
Smlouva o spořicím programu je považována za uzavřenou v okamžiku, kdy zoohit objednaný spořicí program aktivuje a potvrdí dalším emailem („potvrzení spořícího programu“).

Pokud zákazník zvolí způsob platby předem, obdrží spolu se smlouvou též informace o platbě. Informace o platbě obdrží zákazník během 24 hodin od učinění objednávky.

3. Spořicí program

3.1 Všeobecně

Spořicí program je slevový program, který je spojen výhradně s nákupem zboží. Objednávkou spořicího programu získá zákazník v určeném období slevy na zboží objednané v internetovém obchodě.

Spořicí program je určen výhradně soukromým osobám nakupujícím zboží pro osobní potřebu. Celková částka zboží nakoupeného prostřednictvím spořicího programu nesmí přesáhnout 80.000,- Kč za rok. (bez nákladů na dopravu, balného a před odečtením slev). Použití pro komerční účely je zakázáno.

Zvolený spořicí program platí výhradně pro jednotlivý zákaznický účet. Spořicí program nelze převést na jiný zákaznický účet. Spořicí program se nevztahuje, s výhradou dalších změn, na dodavatelské země za hranicemi České republiky.

3.2 Slevy, výjimky

Sleva bude odečtena podle zvolené varianty spořicího programu z celkové částky objednávky v internetovém obchodě. Sleva bude odečtena před započítáním nákladů na dopravu.

Spořicí program nelze kombinovat s dalšími slevami pro dané zákaznické konto.

Vyplacení slevy vygenerované prostřednictvím spořicího programu v hotovosti není možné.

Označené produkty jsou vyloučeny ze slev a ze spořicího programu. Zoohit je oprávněn bez udání důvodu jednotlivé výrobky vyloučit ze slevového programu.

3.3 Doba trvání

Doba trvání spořicího programu je závislá od zvolené varianty. Uplynutím této doby dochází k automatickému ukončení spořicího programu. Zoohit může nabídnout zákazníkovi prodloužení spořicího  programu. Prodloužení nelze nárokovat.

3.4 Ceny a náklady na dopravu

Ceny jsou platné v době objednávky. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Do spořicího  programu nespadají náklady na dopravu.

3.5 Platba, splatnost, zpoždění

Zaplacení spořicího programu je stejné jako zvolený způsob platby pro celkovou objednávku v nákupním koši.

Platbu lze provádět Pay Palem, kreditní kartou, na dobírku nebo platbou předem. Zoohit si vyhrazuje právo ve vybraných případech přijímat pouze vybrané druhy plateb.

 

 • Platba na dobírku

  Při platbě na dobírku se zaplatí spořicí program společně se zbožím při dodání zboží.

 

 • Platba kreditní kartou

  Při platbě kreditní kartou dojde k odečtu během 1 týdne od sjednání spořicího programu.

 

 • Platba prostřednictvím PayPal

  Při platbě prostřednictvím PayPal dojde k odečtu z účtu společně s objednaným zbožím.

 

 • Platba předem

  Při platbě předem je fakturovaná částka splatná do 7 dní od obdržení platebních údajů. Platbu provede zákazník na níže uvedený účet. Určující je zde datum připsání částky na účet zoohit. Pokud zoohit neobdrží částku do lhůty 7 dní, objednávku automaticky stornuje.

 

Pokud se zákazník dostane s platbami do prodlení, vyhrazuje si zoohit právo účtovat zákazníkovi poplatky za zaslání upomínek. Zákazník musí prokázat, že mu nevznikla žádná či pouze minimální škoda.

Bankovní spojení pro české zákazníky:

zooplus AG
Commerzbank pobočka Praha
č.ú. 006218-0010457493
kód banky: 6200

Bankovní údaje pro mezinárodní platby:

IBAN: CZ8962000062180010457493SWIFT/BIC: COBACZPX

Informujte se o našich bezpečnostních standardech a možnosti platby. Platební podmínky dodání do jednotlivých zemí naleznete ZDE.

3.6 Informace o stavu spořicího programu

V záložce „Můj zoohit“ naleznete informace o Vašem spořicím programu.

Pravidelně zasíláme informace o stavu Vašeho spořicího programu na Vámi uvedenou emailovou adresu.

4. Odstoupení od smlouvy

Spotřebitelé mohou odstoupit od smlouvy do 14 dnů. Spotřebitel je taková osoba, která uzavírá transakci za jiným než komerčním účelem. Pro odstoupení od smlouvy platí následující pravidla. Pro další informace využijte naši zákaznickou linku

 

Odstoupení od smlouvy

Do 14 dnů je spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Lhůta začíná běžet po seznámení se s poučením umístěném na trvalém nosiči dat, ale ne před uzavřením smlouvy či splněním informační povinnosti podle čl. 246b § 2 odst. 1 v souvislosti s § 1 odst. 1 číslo 7 - 12, 15 - 19 a čl. 248 § 13 odst. 1 prováděcího zákona občanského zákoníku (EGBGB). Dbejte na včasné odeslání prohlášení o odstoupení od smlouvy, které musí být prokazatelné (např. dopis, fax, email).

Prohlášení o odstoupení od smlouvy zašlete na adresu:

zooplus AG
Sonnenstraße 15
80331 München
Německo

Důsledky odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od smlouvy dochází k ukončení vzájemně získaných výhod. Zákazník je povinen uhradit dosud vykonané služby až do doby zrušení povinnosti tyto služby hradit, pokud byl na toto před uzavřením smlouvy upozorněn a pokud výslovně souhlasil s tím, že začne před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy s plněním. Pokud vzniká povinnost platby odškodnění, může to znamenat, že budete nuceni uhradit své závazky až do doby storna smlouvy. Právo na odstoupení od smlouvy vyprší předčasně, pokud dojde na zákazníkovo výslovné přání k plnění smlouvy bez využití jeho práva na odstoupení. Platby musejí být uhrazeny do 30 dnů. Lhůta začíná běžet pro zákazníka odesláním prohlášení o odstoupení od smlouvy, pro zoohit přijetím prohlášení.

Konec podmínek odstoupení od smlouvy

5. Ochrana dat

Zoohit přistupuje k ochraně dat s náležitou důležitostí. Zde naleznete Prohlášení o ochraně dat.

6. Výpověď

a. Zákazník může ukončit spořicí program kdykoliv s okamžitou platností a bez udání důvodu. Výpověď je nutné zaslat emailem (servis@zoohit.cz) nebo poštou. Uhrazená částka za spořicí program není vratná.

b Zoohit je oprávněn vypovědět smlouvu ze závažných důvodů. Legálními důvody pro ukončení spořicího programu jsou především:

 • pokud zákazník porušil podmínky pro účast na spořicím programu či jiné smluvní podmínky,

 • pokud zákazník uvedl nepravdivé či neúplné údaje.

Výpověď smlouvy je učiněna v elektronické podobě. Odesláním výpovědi zákazníkovi dochází k deaktivaci spořicího programu zoohit.

7. Změna podmínek účasti

Zoohit je oprávněn spořicí program pozastavit či jednostranně změnit podmínky účasti, pokud je to nezbytně nutné např. v souvislosti se změnou technických či právních rámcových podmínek a pokud to není v rozporu s dobrou vírou a na újmu zákazníka.

O změně podmínek zoohit zákazníky informuje prostřednictvím emailu a současně jim zašle nové znění. Změny jsou součástí smlouvy, pokud do 2 týdnů od sdělení změn zákazník neuplatní písemně žádné připomínky.

8. Provozovatel stránek

zooplus AG
Sonnenstraße 15
80331 München

zastoupený:
Dr. Cornelius Patt
Andreas Grandinger
Dr. Mischa Ritter

Sídlo společnosti: München
Amtsgericht München, HRB 125080

USt-IdNr. DE 200 164 421

9. Zákaznický servis

Kontakty na náš zákaznický servis:

Tel.: +420 234102198 (Po-Pá. 9:00-18:00 hod.)
Kontaktní formulář (nepřetržitě)
 

10. Závěrečná ujednání

I přes úplnou či částečnou neplatnost některých ujednání zůstává smlouva celkově platná. V případě neplatných či chybějících ujednání platí příslušné právní předpisy.

Uplatňuje se německé právo s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG). Podle této Úmluvy se postupuje tehdy, pokud nelze použít právní předpisy země, v níž má spotřebitel v dané době trvalé bydliště.

11. Tištěná verze podmínek účasti

Kliknutím na tento odkaz získáte tištěnou verzi VOP Můžete si je vytisknout nebo uložit na lokální disk.

 

Dne: 25.4.2018